Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

ÖZGÜLLÜ SÜT MAMÜLLERİ ANONİM ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA/BİLGİLENDİRME METNİ

 Özgüllü Süt Mamülleri Anonim Şirketi olarak kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan, ziyaretçimiz olan, şirket bünyesinde çalışan kişiler de dahil, Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’)’na uygun olarak işlenmesine, kaydedilmesine, aktarılmasına, paylaşılmasına ve saklanmasına büyük önem vermekteyiz.

Şirketimiz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. maddesinde yer alan ‘’veri güvenliğine ilişkin’’ hüküm uyarınca, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve muhafazasını sağlamak ve söz konusu kişisel verilere hukuka aykırı biçimde erişilmesini önlemek için gerekli olan her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktayız. 

 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınız hususunda açıklamalarımızı değerli müşterilerimizin ve web sitemize ziyarette bulunanların nazarına sunmakla, KVKK m. 10 aydınlatma yükümlülüğümüz uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz. 

 1-TANIMLAR

İlgili kişi:  Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi, 

Kişisel veri:  Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 

Özel Nitelikte Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verile

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, 

Kurul:  Kişisel Verileri Koruma Kurulunu, 

Kurum:  Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri kayıt sistemi:  Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini, 

Veri sorumlusu:  Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

2-VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz ve tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikteki kişisel verileriniz,  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda metnin ilerleyen aşamalarında belirttiğim amaç ve doğrultuda veri sorumlusu sıfatıyla Özgüllü Süt Mamülleri Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından, işlenebilecektir.

3-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz kişisel verileri, KVKK gereğince, kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde sözlü, yazılı ve/veya elektronik bilgilendirmede bulunularak ve gerektiğinde açık rızaları alınarak sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, açıkça belirtilen meşru amaçlarla bağlantılı ve sınırlı olmak kaydıyla, ölçülülük prensibi çerçevesinde, kanuna uygun olarak toplamakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir. 

Şirketimiz, Kişisel verilerinizi aydınlatma metninde yer alanlar haricinde işlemeyeceğini, yurt dışında 3. Kişilere aktarmayacağını garanti etmektedir. Kişisel Verileriniz bu doğrultuda;

 • Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan sipariş formları ile, 
 • Çalışanlar için İş Kanunu ve sair mevzuattaki yükümlülüklerimizi yerine getirme sebebiyle çalışan dosyası oluşturulması suretiyle,
 • Elektronik posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, gönderilen kısa mesajlar ve multi medya mesajları, bilgi formları da dahil vesair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim kanalları aracılığı ile,
 • Tedarikçi ve iş ortakları tarafından bize kişisel verilerinin sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi ile,
 • Bölge temsilcileri ve/veya bölge çalışanları vasıtasıyla elde edilen kişisel verilerin sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi ile,
 • Şirket binalarına yerleştirdiğimiz şirket güvenliğinin sağlanması amacıyla kameralar aracılığıyla ziyaretçi, iş ortağı, çalışan, işverenin fiziksel veya elektronik görüntüsü alınmak suretiyle,

Toplanmaktadır.

Şirketimiz belirtilen amaçlar doğrultusunda toplamış olduğu kişisel verileri temel ilkelere bağlı olarak işlemektedir. Bu ilkeler; 

* Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

*Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

*Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

*İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

* İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

Veri Sorumlusu sıfatı olarak Şirketimiz, Şirket’e ait bölge temsilcilikleri, bağlantıda bulunan internet siteleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile yazılı, sözlü veya elektronik ortamda; KVKK ve sair mevzuat kapsamında elde edilen kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; KVKK’nda öngörülen şekillerde elde edilebilir, kaydedilebilir, saklayabilir, depolayabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, hukuki ve kanuni sebeplerle ya da Özgüllü Süt Mamülleri Anonim Şirketi tarafından meşru menfaatler doğrultusunda uygun görülen diğer kişilerle ve/veya paylaşılabilir ve işlenebilir.

4- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ 

Kişisel Veriler; 

Ad, soyad, TC kimlik no, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, medeni durumu, uyruğu, nüfus cüzdanı/ehliyet sureti ( işe giriş olması halinde), adres, askerlik durumu bilgisi, eğitim ve öğretim bilgileri, istihdam bilgileri ( özgeçmiş, referans bilgileri ), finansal bilgiler, sağlanan ve temin edilen işin yapılması için gerekli mal ve hizmetlere ilişkin bilgiler ( işe giriş olması halinde ),  çalışma alanı bilgileri ( işe giriş olması halinde), e-posta adresi, telefon numarası, banka hesap bilgileri, giriş kayıtları, SGK kayıt belgeleri, 

Özel Nitelikte Kişisel Veriler; 

Uyruk, Medeni Durum, adli sicil bilgileri ve dava süreçlerine ilişkin bilgiler , sağlık verileri, biyometrik veriler, lokasyon. 

5- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 

Bu bilgiler Özgüllü Süt Mamülleri Anonim Şirketi’ nin

*Şirketimizin ticari faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

*Ticari faaliyetlerine bağlı iş süreçlerini yerine getirilerek gıda güvenliğinin sağlanması ve daha iyi ve kaliteli bir hizmet verilebilmesi

*Üretim ve/veya Operasyon Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

* Bölge çalışanları ve/veya tedarikçileri ile olan ilişkilerin yönetimi ve yürütülmesi,

* Üretim için gerekli ham madde tedarikinin sağlanması 

* Ürün ve/veya hizmetlerin satış, pazarlama, satış sonrası süreçlerinin planlanması ve icrası,

* Ürün dağıtım hizmetlerinin süresinde ve sorunsuz sağlanabilmesi

* Çalışan adayının aranan pozisyona uygun olup olmadığına karar verilmesi,

* İstihdam ilişkisine dair soruların cevaplanabilmesi,

*Yasalardan doğan mesuliyetlerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi,

* İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

* Kurumsal ve idari yönetimin sağlanması gayesi, 

* Müşteri ile iletişimin sağlanması

*Tedarikçi, iş ortakları ve müşterilerle aramızdaki sözleşmelerin uygulanabilmesi ve şart ve koşullarının yerine getirilmesi,

*Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi 

*Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi, 

*Talep, şikayet ve soruların cevaplanması,

*Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi Verilmesi 

* Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatlerin Planlanması ve İcrası

* Çalışanların İş Faaliyetlerinin Takibi ve/veya Denetimi

*  Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

Kişisel verileriniz, bu amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

6-İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ:

Kişisel verileriniz zaman zaman ve faaliyetin gerektirdiği ölçüde, Şirket işleyişimizi yürütebilmek için yurtiçinde bina yönetimini gerçekleştiren şirketle, şirket hissedarları ile, Şirket'in hizmet aldığı mesleki danışmanlar ve muhasebeciler ve denetçilerle, bilgi teknolojileri ve arşiv hizmeti veren şirketlerle, yasal yükümlülüklerimizi getirmek için hizmet aldığımız iş sağlığı ve güvenliği kurumları ve uzmanlarıyla, Şirket'in ticari, idari veya sözleşme ilişkisi içinde bulunduğu kurumlarla, bankalarla, iç ilişkimizin yürütülmesi amacıyla Şirket'in hakim ortağı olan şirket ve onun grup şirketleri gibi üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

7) Kişisel Verilerin Saklanma Süresi ve İşlenen Verilerin Güvenliği 

Kanun kapsamında kişisel verilerin saklanması için herhangi bir süre belirlenmemiş olmakla birlikte, genel ilkeler uyarınca kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi esastır. Şirketimiz, söz konusu ilkeye uygun bir şekilde saklama süreleri tespit etmek adına, her bir veri işleme süreci ile ilgili olarak yürürlükte bulunan mevzuatı ve sürecin amacını esas alarak bir değerlendirme yapmaktadır. Bu doğrultuda Şirketimiz, asgari olarak yasal

yükümlülüklerinin gerektirdiği süre ile ve her halükârda ilgili zamanaşımı süreleri dolana kadar kişisel verileri saklamaktadır.

 

Kişisel verileriniz, işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla yönetimimiz tarafından teknik ve idari tedbirlerini, gereklilikleri ve ayrıca KVKK kurulu tarafından yayımlanmış Kişisel Veri Güvenliği Rehberi gereklilikleri sürekli işletilmekte ve sürekli

iyileştirme kapsamında geliştirmektedir.

8) VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİ OLARAK KVKK MADDE 11 UYARINCA  HAKLARINIZ:

 KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz: 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
 • Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 • Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi “3. Organize Sanayi Bölgesi Söğütlü / Sakarya / Türkiye” adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak veya ‘’bilgi@ozgullu.com.tr‘’ kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza yada ilgili kişi tarafından Özgüllü Süt Mamülleri Anonim Şirketi’ne daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle gönderebilirsiniz. Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun (30 gün içinde) reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde Veri Sahibi’nin; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak yasal mevzuat düzenlemesi gereğince başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Özgüllü Süt Mamülleri Anonim Şirketi